KS02 (Rajoni i Prishtinës / Prištinski okrug + Rajoni i Gjilanit / Gnjilanski okrug)

Tara Big Revendicari Altitudine Criterii

KOS-016 Hërticë / Hrtica 0 Revendicari 835 m
KOS-017 Gazimestan 1 Revendicari 623 m
KOS-018 Prapashticë / Propaštica 0 Revendicari 1040 m
KOS-019 Parku i Gërmisë / Park Grmija 0 Revendicari 952 m
KOS-020 Maja e Goleshit / Goleš 0 Revendicari 1013 m
KOS-021 Kalaja e Harilaqit 0 Revendicari 753 m
KOS-022 Shashkoc / Šaškovac (incl. Manastir Gračanica) 0 Revendicari 878 m
KOS-023 Kalaja e Novobërdës / Tvrđava Novo Brdo 0 Revendicari 1072 m
KOS-024 Feriqevë / Firićeja 0 Revendicari 1036 m
KOS-025 Karaçevë e Poshtme / Donje Karačevo 0 Revendicari 668 m
KOS-026 Zhegoc / Žegovac 10 Revendicari 895 m
KOS-027 Gadish / Gadiš 0 Revendicari 840 m
KOS-028 Capar / Sapar 0 Revendicari 807 m
KOS-029 Muçibabë / Mučibaba 1 Revendicari 880 m
KOS-030 Stubllë e Epërme / Gornja Stubla 0 Revendicari 824 m