KS02 (Rajoni i Prishtinës / Prištinski okrug + Rajoni i Gjilanit / Gnjilanski okrug)

Land BIG Einreichungen Höhe Kriterien

KOS-016 Hërticë / Hrtica 0 Einreichungen 835 m
KOS-017 Gazimestan 1 Einreichungen 623 m
KOS-018 Prapashticë / Propaštica 0 Einreichungen 1040 m
KOS-019 Parku i Gërmisë / Park Grmija 0 Einreichungen 952 m
KOS-020 Maja e Goleshit / Goleš 0 Einreichungen 1013 m
KOS-021 Kalaja e Harilaqit 0 Einreichungen 753 m
KOS-022 Shashkoc / Šaškovac (incl. Manastir Gračanica) 0 Einreichungen 878 m
KOS-023 Kalaja e Novobërdës / Tvrđava Novo Brdo 0 Einreichungen 1072 m
KOS-024 Feriqevë / Firićeja 0 Einreichungen 1036 m
KOS-025 Karaçevë e Poshtme / Donje Karačevo 0 Einreichungen 668 m
KOS-026 Zhegoc / Žegovac 10 Einreichungen 895 m
KOS-027 Gadish / Gadiš 0 Einreichungen 840 m
KOS-028 Capar / Sapar 0 Einreichungen 807 m
KOS-029 Muçibabë / Mučibaba 1 Einreichungen 880 m
KOS-030 Stubllë e Epërme / Gornja Stubla 0 Einreichungen 824 m